Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid

Lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärgid:

  • Luua lapse arengut soodustav keskkond, toetada lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritsevast elust, loodusest ja ühiskonna nähtustest.
  • Luua turvaline ja sobiv arengukeskkond, mis soodustab nii kehalist, vaimset kui ka sotsiaalset arengut ning tagab lapse toimetuleku koolis.
  • Teadmised ja oskused omandatakse läbi mängu ja lõimitud tegevuste.
  • Väärtustada eesti rahvus-ja kultuuritraditsioone ning teistest rahvustest laste kultuuri eripära.

[←tagasi]