Töökorraldus

Dokumendid:

PDF dokumentide vaatamiseks sobib enamik tänapäevaseid veebilehitsejaid, dokumendi väljatrükkimisel võib aga seal siiski esineda vigu. Väljatrükkimiseks soovitame siiski eraldi PDF dokumentide lugemise tarkvara nagu Adobe Reader, Foxit Reader vm

 1. Põhimäärus (alates 1. sept. 2005)
 2. Sisekorraeeskiri (kinnitatud 2013. a)
 3. Ridala Põhikooli õppekava (kinnit 05.09.2016 dir kk nr 30)
 4. Ridala Põhikooli arengukava 2015-2019
 5. Pedagoogide iseseisva enesetäiendamise arvestamise kord (kinnit 12.09.2011)
 6. Ridala Põhikooli vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord (keht 28.12.2011)
 7. Ridala Põhikooli õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord (kinnit dir kk nr 1-3/56, 31.08.2012; jõust al 01.09.2012)
 8. Ridala Põhikooli III kooliastme läbivatest teemadest lähtuva või õppeaineid lõimiva loovtöö korraldamise kord (kinnit dir kk nr 1-3/56, 31.08.2012)
 9. Tugiõppe, õpiabi ja õpilaste nõustamise kord (kinnit dir kk nr 1-3/56, 31.08.2012)
 10. Kirjalike tööde vormistamise juhend (kinnit ÕN otsusega nr 2, 17.10.2012)
 11. Terviseameti kiri koolieelsetele lasteasutustele ja lapsevanematele: Soovitused nakkushaiguste leviku ennetamiseks lasteasutustes (12.02.2016)
 12. Vanad dokumendid

Vormid / blanketid:

DOC-failid on Microsoft Word 2003 formaadis, kasutatav ka LibreOffice'is
Kuigi PDF-failide vaatamiseks sobib enamik tänapäevaseid veebilehitsejaid, võib dokumendi väljatrükkimisel seal siiski esineda vigu. Väljatrükkimiseks soovitame siiski eraldi PDF dokumentide lugemise tarkvara nagu Adobe Reader, Foxit Reader vm
 1. Õpetaja avaldus koolitusele minemiseks:
  Avaldus-koolitusele-minemiseks.doc
 2. Avaldus lasteaiakoha saamiseks: PDF / DOC
 3. Avaldus 1. klassi astumiseks: PDF / DOC
 4. Avaldus 2.-9. klassi astumiseks: PDF / DOC
 5. Avaldus teise kooli üleminekuks: PDF / DOC
 6. Avaldus õpilaspileti duplikaadi saamiseks: PDF / DOC